લિંક કોપી થઇ ગઈ છે..
Home / ગુજરાત / ગુજરાતનું બજેટ મોબાઇલ એપ્લીકેશન પર પણ જોઈ શકાશે

ગુજરાતમાં આગામી તા.3ના રોજ રજૂ થનારૂ રાજયનું બજેટ મોબાઇલ પર પણ મેળવી શકાશે. આમ રાજયના નાયબ મુખ્યમંત્રી તથા નાણામંત્રી નીતિનભાઇ પટેલે ગુજરાત બજેટ મોબાઇલ એપ્લીકેશનમાં લોંચ કર્યુ છે.જેમાં બજેટના દિવસે આ મોબાઇલ એપ્લીકેશન પર તમામ અપડેટ મળી રહેશે અને ગુજરાતના બજેટસંબંધી અત્યારસુધીની તમામ માહિતી પણ આ એપ્લીકેશન પર મળશે.આમ નાણામંત્રી નીતિન પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતનું બજેટ પૂર્ણ રીતે ડીજીટલ હોય તેવું જોવા માંગીએ છીએ અને તેનાથી હજારો ટન કાગળનો વપરાશ ઘટશે.જ્યારે દરેક સભ્યોને તેમના મોબાઇલમાં આ એપ્લીકેશન મારફત બજેટ માહિતી અપડેટ થતી રહેશે અને લેપટોપમાં બજેટ જોવા માટે સરકાર દ્વારા ધારાસભ્યોને પેનડ્રાઇવમાં પણ બજેટ અપાશે.